හැඳුනුම

ලිපිනය:
ඉමදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
ගාලු පාර
ඉමදුව
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
091-2286259
ෆැක්ස්:
091-2286259

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

News & Events

01
ඔක්2018

කොට්ඨාස දින රැස්විම

කොට්ඨාස  දින රැස්වීම  2018  දෙසැම්බර් මස 18 ...

11
ජූලි2018

ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම

ප්‍රාදේශීය  කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම  2018  දෙසැම්බර් මස...

Scroll To Top