හැඳුනුම

ලිපිනය:
ඉමදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
ගාලු පාර
ඉමදුව
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
091-2286259
ෆැක්ස්:
091-2286259

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

News & Events

11
ජූලි2018

ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම

ප්‍රාදේශීය  කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම  2018  ඔක්තෝබර් මස...

06
ජූලි2018

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධිකරණ කමිටු රැස්වීම

ප්‍රාදේශීය  සම්බන්ධිකරණ කමිටු රැස්වීම  2018/10/15  දින ප.ව. 2.30...

Scroll To Top