ප්‍රාදේශීය ලේකම්

 

නම

ජී.ජී. ලක්ෂ්මී කාන්ති මෙය

සුදුසුකම්

·         සමාජ විද්‍යා  පශ්චාත් උපාධිය - කැළණි විශ්ව විද්‍යාලය - 2000

·         විද්‍යාවේදී උපාධිය (භෞතික විද්‍යාව) – 1997

·         ICDL (International Computer Driving License ) – 2006

·         Certificate in Public Administration

·         Certificate in Capacity Building –  SLIDA - 2011

රැකියා ඉතිහාසය

·         සහකාර  ප්‍රාදේශීය  ලේකම් - හික්කඩුව

·         සහකාර  ප්‍රාදේශීය ලේකම්  - කඩවත්සතර

 

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

 0002

නම

එන්.වී.එස්. සුලෝචනා මිය

සුදුසුකම්

         ආර්ථික විද්‍යා පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිය - රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය

         විශේෂවේදී ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධිය -පේරාදෙනිය විශ්ව විද්‍යාලය

රැකියා ඉතිහාසය

          සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්  - තවලම ( 2012- 2013)

 

ගණකාධිකාරි

 DSC 0000411 copy

නම

එම්.කේ.පී. රුක්මණි මිය

සුදුසුකම්

·         Higher National Diploma in Accountancy

·         AAT Complete Certificate

රැකියා ඉතිහාසය

·         ගණකාධිකාරි  -  බදුල්ල කළාප අධ්‍යපාන කාර්යාලය

·         ගණකාධිකාරි  - බදුල්ල පළාත් අධ්‍යපාන දෙපාර්තමේන්තුව

·         ගණකාධිකාරි  - ඌව පළාත් ගොඩනැගිලි අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය

·         ගණකාධිකාරි  - ඌව පළාත් සභා ලේකම් කාර්යාලය (වැ.බ.)

·         ගණකාධිකාරි  - ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය

·         ගණකාධිකාරි  - දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ

 DSC 000451

නම

ජී.එල්.එච්. රම්‍යලතා ජයසීලි මිය

සුදුසුකම්

·         වාණිජවේදී උපාධි (රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය)

·         Diploma in Planning and Development

රැකියා ඉතිහාසය

·         අභ්‍යාසලාභි සංවර්ධන සහකාර -කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය - අක්මීමණ.

·         අභ්‍යාසලාභි සංවර්ධන සහකාර -ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - අක්මීමණ.

·         සංවර්ධන නිලධාරි - දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය- ගාල්ල

·         සංවර්ධන නිලධාරි  - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - ඉමදුව

·         සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)- ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ඉමදුව

 

පරිපාලන ග්‍රාම  නිලධාරි

  admin gn

නම

සී.ඩී.මදනායක මයා

සුදුසුකම්

·         අ.පො.ස.සා.පෙළ විභාගය විද්‍යා අංශයෙන් සමත්වීම (1975)

·         අ.පො.ස. උ.පෙළ විභාගය ජිව විද්‍යා අංශයෙන් සමත්වීම (1977)

රැකියා ඉතිහාසය

·         විශේෂ සේවා නිලධාරි

·         ග්‍රාම නිලධාරි

·         පරිපාලන ග්‍රාම  නිලධාරි

   

 

අනු අංකය

සම්පූර්ණ නම

තනතුර

01

එන්.ඒ.  නාමලී මල්කාන්ති මිය

පරිපාලන නිලධාරි  (රා.ඉ.)  / රාජ්‍ය කලමණාකරණ සහකාර I 

02

එච්.ඊ.ඒ. කරුණාතිලක මයා

රාජ්‍ය කලමණාකරණ සහකාර  I

03

එන්.ජී.පද්මලතා මිය

රාජ්‍ය කලමණාකරණ සහකාර  I

04

ඩී.ජී. ශ්‍රීනිකා චාන්දනී මිය

රාජ්‍ය කලමණාකරණ සහකාර  I

05

යූ.ජී. ගංගා සුරංගනී මිය

රාජ්‍ය කලමණාකරණ සහකාර  II

06

ජේ.ජී. ප්‍රසංගිකා විජිතානි මිය

රාජ්‍ය කලමණාකරණ සහකාර  II

07

එන්.එල්.ශ්‍රියානි දීපිකා කුමාරි මිය

රාජ්‍ය කලමණාකරණ සහකාර  II

08

කේ.එල්. දයාන්ද මයා

රාජ්‍ය කලමණාකරණ සහකාර  II

09

එච්.ජී. රාජිකා මල්කානිති මෙය

රාජ්‍ය කලමණාකරණ සහකාර  III

10

කේ.ඩී. සශිකලා එරංගි ඒකනායක මෙය

රාජ්‍ය කලමණාකරණ සහකාර  III

11

වී.ඩබ්. ප්‍රියංකා දර්ශනී මිය

රාජ්‍ය කලමණාකරණ සහකාර III

12

ශානිකා බෙල්පවිතාන මිය

රාජ්‍ය කලමණාකරණ සහකාර  III

13

ඒ.ජී. ප්‍රියානි මිය

රාජ්‍ය කලමණාකරණ සහකාර  III

14

එම්.කේ.  විනිතා නාමලී මිය

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර  III

15

එච්.ජී. පද්මිණී මිය

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර  III

16

ආර්.එස්.වයි.අබේගුණවර්ධන මිය

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර  III

17

බී.ජී. අමිල  සම්පත් මයා

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර  III

18

ආර්.කේ.එස්.ශ්‍රීමාලී මිය

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර  III
19

යු.එල්.ඩී.ප්‍රදීප් මයා

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර  III
20

සුරංග ප්‍රසාද් සීතාගම මයා

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර  III
21

යු.ජී.ජගත් ප්‍රියන්ත මයා

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර  III

22

පී.බී.ජී. කල්පනී මිය

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර  III

23

කුමුදු දර්ශනි  සුබසිංහ මිය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර

24

ඉරෝෂා කුමාරි යාත්‍රා මුල්ලෙ මුහන්දිරම්ගේ මිය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර

25

ශිරෝමි සංජිවනි කොඩිකාර මිය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්

26

එන්.එල්.ජි. චාන්දනි මිය

සංවර්ධන සම්බන්ධිකරණ

27

පි.ජි. කමල් ප්‍රියරංජන් මයා

භාෂා පරිවර්තක

28

එම්.ඒ.කේ.බී.පී.අබේවික්‍රමසිංහ මයා

සමාජ සේවා නිලධාරි

29

පී.එම්.ඒ.කේ.ගුණසේකර මිය

ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරි

30

එම්.බි.ජි. කරුණාරත්න මයා

නිපුණතා සංවර්ධන නිලධාරි

31

ආර්.ජි.එස්. දිල්රුක්ෂි මිය

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන සහකාර

32

ටි.එන්. කළුආරච්චි මෙය

වනිතා සංවර්ධන නිලධාරි

33

ඩි.ඒ.සි.යු. කුමාර මයා

සංවර්ධන ක්ෂේත්‍ර සහකාර

34

එච්.සමන්ති ද  සොයිසා මිය

විද්‍යා හා තාක්ෂන නිලධාරි

35

ඒ.ඒ.පි.පී. අමරසිංහ මිය

මානව සම්පත් සංවර්ධන සහකාර

36

ඩී. නිශාන්ත  මයා

ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධිකාරක

37

අයි.ඩී.සුරියආරච්චි මිය

විශ්‍රාම වැටුප් නිලධාරි

38

බී.ජී.එල්.එස්. ධම්මිකා

විශ්‍රාම වැටුප් නිලධාරි

39

ඩි.ජේ.ඩි. විරසිංහ මිය

ජාතික ඒකාබද්ධතා සම්බන්ධිකරණ

40

ජේ.ජි.ඩි. ලක්මාලි මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

41

ඩබ්.කේ.කේ.එල්. ලක්මාලි මිය

බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක

42

ඒ.කේ.එන්. ප්‍රියන්නි මිය

සංස්කෘතික සංවර්ධන නිලධාරි

43

ඊ.ජී.සන්ධ්‍යා ප්‍රේමරත්න මිය

සමාජ සංවර්ධන නිලධාරි

44

කේ.එච්. බන්දුල සිරිනාථ මයා

තරුණ සේවා නිලධාරි

45

ජේ.කේ.සි. කුමාර ශාන්ත මයා

ඒකක සහකාර

46

ඩබ්.අයි.දිසානායක මයා

වැඩිහිටි හිමිකම් ප්‍රවර්ධන සහකාර

47

ජේ.ආර්.එස්. ද සිල්වා මිය

සංවර්ධන නිලධාරී (ඉඩම් පරිහරන)

48

නාගහගේ වත්සලා කුමාරි මිය

සංවර්ධන නිලධාරී III

49

කපුගේ දොන් නයනි නිසංසලා මිය

සංවර්ධන නිලධාරී III

50

මීග්ගමුව ගමගේ ප්‍රසන්න කුමාර මයා

සංවර්ධන නිලධාරී III

51

බටවල  ගමගේ ටිනීෂා  අනුරි මිය

සංවර්ධන නිලධාරී III

52

ඩබ්.දුලානි ලීලානන්ද මිය

සංවර්ධන නිලධාරී III

53

ඇහැලපේ හෙවගෙ චන්දන කුමාර පත්මදේව මයා

සංවර්ධන නිලධාරී III

54

චමිලා ජයත්‍රි වික්‍රමසිංහ විතානගේ මිය

සංවර්ධන නිලධාරී III

55

තුෂාරි චන්දිමා කාරියවසම් පරණවිතාන මිය

සංවර්ධන නිලධාරී III

56

හප්පාවන විතාන‍ගේ සමිලා ‍වෛද්‍යතිලක මිය

සංවර්ධන නිලධාරී III

57

පරගොඩ ලියන පතිරණගේ ප්‍රියානි දිලුෂිකා මිය

සංවර්ධන නිලධාරී III

58

ඉමදුව ගම‍ගේ ‍රේණුකා දමයන්ති මිය

සංවර්ධන නිලධාරී III

59

එච්.ඒ.සුමිත්‍රා ගයානී මිය

සංවර්ධන නිලධාරී III

60

නෙළුම්තිකා රණසිංහ මිය

සංවර්ධන නිලධාරී III

61

ටී.එන්.ගල්හේන මෙය

සංවර්ධන නිලධාරී III

62

අචිනි ප්‍රභාෂිනී හේවාවිතාරණ මෙය

සංවර්ධන නිලධාරී III

63

කේ.වී.විනෝදිකා ප්‍රියංගි මිය

සංවර්ධන නිලධාරී III

64

එම්.එච්.අනුෂා දිල්රුක්ෂි  මෙය

සංවර්ධන නිලධාරී III

65

ටී.ඡී. කුමුදු දීපිකා මෙය

සංවර්ධන නිලධාරී III

66

ඊ.ජී.ඉසංකා උදයංගනී මෙය

සංවර්ධන නිලධාරී III

67

එස්.අශෝක සෙනෙරත් මයා

සංවර්ධන නිලධාරී III

68

ඊ.ඩබ්.අනුරාධා මිය

සංවර්ධන නිලධාරී III

69

එම්.එල්.සී.සජීවනී මිය

සංවර්ධන නිලධාරී III

70

 ඊ.පී.ජේ.එන්.විතාන මිය

සංවර්ධන නිලධාරී III

71

එම්.එස්. රූර්මන්  මිය

සංවර්ධන නිලධාරී III

72

ඩබ්.ජී. නිල්මිණි ප්‍රියදර්ශනී මිය

සංවර්ධන නිලධාරී III

73

කේ.බී.එච්.තුසිතා  එරන්දි මිය

සංවර්ධන නිලධාරී III

74

කේ.එච්.ඉන්දික ධනුෂ් සම්පත් මයා

සංවර්ධන නිලධාරී III

75

එන්.වී.ගංගා සිරිකුමාරි මිය

සංවර්ධන නිලධාරී III

76

ජී.ආර්.ගුණසේකර මයා

සංවර්ධන නිලධාරී III

77

පී.වී.අයි. උදය කුමාරි මිය

සංවර්ධන නිලධාරී III

78

එන්.වී.ඒ.සුදේශිනී  මිය

සංවර්ධන නිලධාරී III

79

ඩබ්.ජී.එන්.ප්‍රියදර්ශනී මිය

සංවර්ධන නිලධාරී III

80

යූ.පී.ඒ.සමන්මලී මිය

සංවර්ධන නිලධාරී III

81

චමරි කාංචනී මිය

ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරි

82

බී.ජී.එන්.ලක්මාල් මයා

තාක්ෂණ  නිලධාරි (පුහුණු)

83

කේ.ජී.අශෝකා මිය

සංවර්ධන සහකාර

84

ජී.කේ.ඒ.පී.නිරෝෂන් මයා

තාක්ෂණ නිලධාරී

85

කේ.ඒ.එච්.සමන්මලී මිය

තාක්ෂණ නිලධාරී

86

එම්.ජී. අනෝමා සෙනරත් මිය

මැහුම් උපදේශිකා

87

පී.පී.මනම්පේරි මිය

වැඩසටහන් සහකාර

88

පී.කේ. අකිලා නිසංසලා මෙය

ක්‍රීඩා නිලධාරී

89

එල්.ඩබ්. ධර්මදාස මයා

ජනපද නිලධාරී

90

කේ. සනත්සිරි  මයා

කාර්යාල සේවක සේවය I

91

එම්.ජී. පියදාස මයා

කාර්යාල සේවක සේවය II

92

ශ්‍රීයානි ගල්හේන මිය

කාර්යාල සේවක සේවය II

93

ටී.එච්. සුනිල් මයා

කාර්යාල සේවක සේවය III

94

බී.ජී. රකිත් ප්‍රබුද්ධ ගමගේ මයා

කාර්යාල සේවක සේවය(තාවකාලික)III

95

එච්.ඒ. රෝහිත  මයා

කාර්යාල කාර්ය සහයක (විදාතා)

96

එස්.එස්. අජිත් මයා

රියදුරු

97

තිමති කරුණාරත්න මයා

රියදුරු

News & Events

01
ඔක්2018

කොට්ඨාස දින රැස්විම

කොට්ඨාස  දින රැස්වීම  2018  දෙසැම්බර් මස 18 ...

11
ජූලි2018

ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම

ප්‍රාදේශීය  කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම  2018  දෙසැම්බර් මස...

Scroll To Top