කාර්යාල නිලධාරී - සමෘද්ධි මුලස්ථානය

දුරකථනය - 091 -3923173

අනු අංකය

 නිලධාරියාගේ නම

තනතුර

රාජකාරි ස්ථානය

දුරකථන අංකය

01

ඩී.ආනන්ද මයා

සමෘ.කළමණාකරු (මුලස්ථාන)

ප්‍රා.ලේ.කා. - ඉමදුව

077-9676863

02

ඉසුරු කළුආරච්චි මිය

සමෘ.සම්බන්ධිකරන නි. (ව්‍යාපෘති)

ප්‍රා.ලේ.කා. - ඉමදුව

071-8078118

03

රමණී වීරතුංග මෙය

පරිපාලන නිලධාරි  (සමාජ ආරක්ෂණ)

ප්‍රා.ලේ.කා. - ඉමදුව

077-9056691

04

එම්.පී.එස්.චන්දන මයා

කාර්මික නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා. - ඉමදුව

077-7646724 / 071-4428298

05

එච්.එම්.ප්‍රදීපා ප්‍රියදර්ශනී රේණුකා මිය

සමෘ.සං. නිලධාරි (ආයතන)

ප්‍රා.ලේ.කා. - ඉමදුව

077-2687750

06

ඒ.එච්.අනෝජා මිය

සමෘ.සං. නිලධාරි (ව්‍යාපෘති සහකාර)

ප්‍රා.ලේ.කා. - ඉමදුව

077-90554145

07

එන්.වී.ටී.ලංකින්ද මයා

රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර ( ආයතන)

ප්‍රා.ලේ.කා. - ඉමදුව

071-8209690

08

පී.එච්.ශලිනී ලක්රාජි මිය

සමෘ.සං. නිලධාරි (ගිණුම්)

ප්‍රා.ලේ.කා. - ඉමදුව

071-2314815

09

එම්.ඒ. රංජිත් කුමාර මයා

රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර

ප්‍රා.ලේ.කා. - ඉමදුව

077-6641692

 

සමෘද්ධි නිලධාරී  – හව්පෙ සමෘද්ධි බැංකුව

දුරකථනය - 091- 2287085

අනු අංකය

 නිලධාරියාගේ නම

තනතුර

රාජකාරි ස්ථානය

දුරකථන අංකය

01

ඩබ්.ටී.තුෂාරි පුෂ්ප කුමාරි මිය

සමෘද්ධි කළමණාකරු

සමෘද්ධි බැ.සං. - හව්පෙ

071-1554295

02

නිමාලි ප්‍රියදර්ශනී ඩයස් මිය

සමෘ.සං.නිලධාරි

සමෘද්ධි බැ.සං. - හව්පෙ

071-8425652

03

සුභසිංහ ආරච්චිගේ ලාලනී මිය

සමෘ.සං.නිලධාරි

සමෘද්ධි බැ.සං. - හව්පෙ

077-7537593

04

ඒ.ජී.ප්‍රසන්න නිල්මිණි මිය

සමෘ.සං.නිලධාරි

සමෘද්ධි බැ.සං. - හව්පෙ

071-6899659

05

ඒ.කේ.ප්‍රියංකා ඩයස් මිය

සමෘ.සං.නිලධාරි

සමෘද්ධි බැ.සං. - හව්පෙ

071-2251075

06

ඒ.වී.දිස්නා ප්‍රියංගනී මිය

සමෘ.සං.නිලධාරි (සහකාර කළමණාකරු)

සමෘද්ධි බැ.සං. - හව්පෙ

076-6193340

07

ආර්.කුමුදු ප්‍රියන්ත මයා

සමෘ.සං.නිලධාරි - ක්ෂේත්‍ර  සහකාර

සමෘද්ධි බැ. සං. - හව්පෙ

077-0242922

08

වී.කුසුමානන්ද මයා

දඩුවන

හව්පෙ

071-6181574

09

ගමේ කන්කානන්ගේ සුනේත්‍රා මිය

දොරපෙ

හව්පෙ

077-1471821

10

එන්.වී.මනෝජ් ක්‍රිශාන්ත මයා

කෝඔල

හව්පෙ

071-8051446

11

යු.ජී.ඔස්ටින් විතාරණ මයා

කබරගල

හව්පෙ

071-8992309

12

වතවන විතානවසම් චමින්ද මයා

හටංගල

හව්පෙ

071-2366981

13

වලවේ මහදුරගේ සමන්ත මයා

බැදිපිට

හව්පෙ

077-9855812

14

කහඳ ගමගේ  කුමාරසේන මයා

වතවන

හව්පෙ

071-2366976

15

අහංගම වලවගේ නිහාල් මයා

අගුළුගහ

හව්පෙ

071-2839743

16

වැලිකන්දගේ ඩඩ්ලිසිරි මයා

රංගොඩ

හව්පෙ

077-4114824

17

එම්.ඩී. සිරියලතා මිය

පුස්වැල්කඩ

හව්පෙ

071-7869440

18

ජේ.එල්. ජනනී සංදීපනී මිය

ගොඩඋඩ

හව්පෙ

071-4640498

19

පී.වයි. අබේවර්ධන මයා

හව්පෙ උතුර

හව්පෙ

077-5282378

20

විජිතා නන්දනී මිය

හව්පෙ

හව්පෙ

075-0351477

21

කේ.කේ. ප්‍රියන්ත තිලත් කුමාර මයා

පැලවත්ත

හව්පෙ

077-5904664

කහඳ ගමගේ  කුමාරසේන මයා

පරගොඩ (වැ.බ.)

හව්පෙ

071-2366981

22

එන්.ටී. පත්මිණි මිය

වැලිකොන්ද

හව්පෙ

071-3946300

 

සමෘද්ධි නිලධාරී  –  දික්කුඹුර සමෘද්ධි බැංකුව

දුරකථනය - 091 - 2287014

අනු අංකය

 නිලධාරියාගේ නම

තනතුර

රාජකාරි ස්ථානය

දුරකථන අංකය

01

යු.රංජිත් මයා

සමෘ.කළමණාකරු

සමෘද්ධි බැං.සං. - දික්කුඹුර

071-8274276

02

කේ.පී.මාලනී මිය

සමෘ. සං. නිලධාරි (සහකාර කළමණා)

සමෘද්ධි බැං.සං. - දික්කුඹුර

071-2396922

03

එම්. කරුණාරත්න ගුණසේකර මයා

සමෘ. සං. නිලධාරි

සමෘද්ධි බැං.සං. - දික්කුඹුර

091-4428165/091-2286112

04

එන්.එන්.  පුෂ්පිකා වීරසිංහ මිය

සමෘ. සං. නිලධාරි

සමෘද්ධි බැං.සං. - දික්කුඹුර

077-8373231

05

නිශංකා දීප්ති සුභසිංහ මිය

සමෘ. සං. නිලධාරි

සමෘද්ධි බැං.සං. - දික්කුඹුර

077-5603059

06

ජේ.කේ.පත්මා මිය

සමෘ. සං. නිලධාරි

සමෘද්ධි බැං.සං. - දික්කුඹුර

071-8223600

07

ආර්.ඒ.ආනන්ද මයා

සමෘ. සං. නිලධාරි  (ක්ෂේත්‍ර )

සමෘද්ධි බැං.සං. - දික්කුඹුර

076-6620484

08

කේ.එල්.පී.පී.ශිරාන්ත මයා

අටානිකිත

දික්කුඹුර

076-8053750

09

පී.අමල් විජේසිංහ මයා

කහද

දික්කුඹුර

077-6698339

10

කේ.කේ.කේ. ප්‍රියන්ත මයා

අම්පාවිල

දික්කුඹුර

077-1646066

11

කේ.ඒ.ඩී. ප්‍රියදර්ශනී මිය

ඉඳුරන්නාවිල

දික්කුඹුර

077-7182491

12

ඉන්ද්‍රානි සේනානායක මිය

අන්දුගොඩ

දික්කුඹුර

078-3475033

13

එච්.එම්. චාන්දනී පුෂ්ප කුමාරි  මිය

පණුගල්ගොඩ

දික්කුඹුර

071-2851641

14

කාරියවසම්  පතිරණගේ ගාමිණි මයා

දික්කුඹුර

දික්කුඹුර

077-9745035

15

කෝදගොඩ ගමගේ සුමනසිරි මයා

තිත්තගල්ල නැ.

දික්කුඹුර

091-5611390 / 077-4167896

16

කේ.ජී. සේනානායක මයා

පොල්හේන

දික්කුඹුර

071-3518195

17

එච්.එස්.ආරච්චිගේ නන්දනී මිය

මලල්ගොඩපිටිය

දික්කුඹුර

076-6964557

18

ඩබ්.වී.එල්.පත්ම කුමාර මයා

කහඳ අතිරේක

දික්කුඹුර

077-6191720

19

ඒ.ජී.සුනිල් කුමාර මයා

තිත්තගල්ල බ.

දික්කුඹුර

077-8291959

 

 

සමෘද්ධි නිලධාරී  –  ඉමදුව  සමෘද්ධි බැංකුව

දුරකථනය - 091 - 2286570

අනු අංකය

 නිලධාරියාගේ නම

තනතුර

රාජකාරි ස්ථානය

දුරකථන අංකය

01

පී. කේ. ඉන්දිකා හිමාලි මිය

සමෘ. කළමණාකරු

සමෘද්ධි බැ.සං. - ඉමදුව

077- 8827600

02

ටී.ජී. දයාවංශ  මයා

සමෘ.සං.නිලධාරි (සහකාර කළමණාකරු)

සමෘද්ධි බැං. සං. - ඉමදුව

071-2585394

03

කේ.කේ.සී.එරන්දිනී හේමාලී මිය

සමෘ.සං.නිලධාරි (ගිණුම් ලිපිකරු)

සමෘද්ධි බැං. සං. - ඉමදුව

071-8831423

04

ටී.ඩී.ඊ.කොඩිතුවක්කු මිය

කළමණාකරන සහකාර (පොත්තබන්නා)

සමෘද්ධි බැං. සං. - ඉමදුව

077-9613746

05

ඩබ්.වී.අනිලා මිය

සමෘ.සං.නිලධාරි (මුදල් සහකාර)

සමෘද්ධි බැං. සං. - ඉමදුව

077-1743298

06

ජේ.වී.ලක්ෂ්මන් මයා

සමෘ.සං.නිලධාරි (ගිණුම් ලිපිකරු)

සමෘද්ධි බැං. සං. - ඉමදුව

072-3288949

07

කේ.එම්.ඒ ආනන්ද මයා

සමෘ.සං.නිලධාරි (ක්ෂේත්‍ර සහකාර)

සමෘද්ධි බැං. සං. - ඉමදුව

071-8051167

08

ටී.ජී. ආනන්ද විජේසිරි මයා

ඇල්ලලගොඩ

ඉමදුව

077-1274003

09

ඒ.වී. අසංක රෝහණ මයා

හෙට්ටිගොඩ

ඉමදුව

071-3254430

10

ඩබ්.පී.කේ. නිමල් මයා

මායකඩුව

ඉමදුව

077-9562727

11

එච්. කල්‍යාණි මිය

කෝදගොඩ දකුණ

ඉමදුව

077-7237287

12

ඊ.කේ. ධම්මිකා මිය

දීගොඩ

ඉමදුව

076-7710151

13

කේ.නයනා  ශ්‍යාමලී  මිය

කෝදගොඩ නැ.

ඉමදුව

076-7606597

14

රේණුකා  ප්‍රියදර්ශනී නානයක්කාර මිය

ඉමදුව අතිරේක

ඉමදුව

071-5632452 / 091-39178561

15

ටී. කේ. එම්.තිලක මයා

ඉමදුව

ඉමදුව

077-3022183

15

එන්කේ. සමරලතා මිය

දිගොඩ අතිරේක

ඉමදුව

071-6273565

16

කුලප්පු තන්තිරිගේ සුනිල් මයා

ඉහළ කෝඹල

ඉමදුව

071-6525031

17

බාලගේ සිසිර කුමාර මයා

පිටුවලහේන

ඉමදුව

077-4753668

18

එස්.ඒ. නිරෝෂා  මංජුල මයා

හොරදුගොඩ

ඉමදුව

077-8004548

19

සේනා හන්දිගේ විනීත මයා

ඉහල මාවැල්ල

ඉමදුව

071-5995383

20

අල්ගෙවත්තගේ පියසීලී මිය

කලුගලගොඩ

ඉමදුව

075-6881615

21

ගල්හේනගේ ජනක සමන්ත මයා

මාවැල්ල

ඉමදුව

077-6722216

 

News & Events

11
ජූලි2018

ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම

ප්‍රාදේශීය  කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම  2019  ජනවාරි  මස...

Scroll To Top