ආයතන අංශය

දැක්ම

තෘප්තිම කාර්ය මණ්ඩලයක් තුලින් ජනතාවට කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි සේවාවක් සැපයීම

ප්‍රධාන කාර්යයන්
 1. කාර්යාල, කේෂ්ත්‍ර හා ග්‍රාම නිලධාරින්ගේ පෞද්ගලික ලිපිගොනු නඩත්තු කිරීම
 2. මාසික, අර්ධ වාර්ෂික, වාර්ෂික වාර්තා සකස් කිරීම
 3. කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු
 4. ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරිම
 5. දැව බලපත්‍ර සකස් කිරීම
 6. ආදායම් සහතික, වටිනාකම් සහතික හා වත්කම් සහතික නිකුත් කිරීම
 7. පුහුණු සම්බන්ධ කටයුතු
 8. තැපෑල සම්බන්ධ කටයුතු
 9. කොට්ඨාශ දින, කාර්ය මණ්ඩල රැස්වීම් වාර්තා
 10. කාර්යාලයීය වාහන සම්බන්ධ කටයුතු
 11. කාර්යාලයීය ගොඩනැගිලි සම්බන්ධ කටයුතු
 12. විදුලිය, දුරකථන, ආරක්ෂක සේවා හා පිරිසිදු කිරීමේ සේවා සම්බන්ධ කටයුතු
 13. කොට්ඨාශය තුල විදුලිය සම්බන්ධ කටයුතු
 14. මත්පැන් බලපත්‍ර, සතුන් ප්‍රවාහන බලපත්‍ර, කිතුල් මැදීම හා රා විකිණිම සම්බන්ධ කටයුතු
 15. පැමිණිමේ ලේඛනය හා නිවාඩු සම්බන්ධ කටයුතු
 16. ඉදිරිවැඩසටහන්, කළ වැඩසටහන් හා සංශෝධිත වැඩසටහන් අමාත්‍යංශයට ඉදිරිපත් කිරිම් සම්බන්ධ කටයුතු
 17. ගමන් වියදම් හා ගෙවිම් සම්බන්ධ වවුචර් අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරිම් සම්බන්ධ කටයුතු

ගිණුම් අංශය

දැක්ම

කොට්ඨාශයේ මහජනතාවට විශිෂ්ඨ හා කාර්යක්ෂම සේවාවක් ඉටු කිරීම සදහා  මනා මුල්‍ය කළමනාකරණ ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම හා පවත්වාගෙන යාම

ප්‍රධාන කාර්යයන්
 1. වර්ෂයේ ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම සැකසීම
 2. සියළුම ගෙවීම් කටයුතු
 3. සියළුම මුල්‍ය ඇස්තමේන්තු සැකසීම
 4. සමස්ථ මිලදී ගැනීම්
 5. ගබඩා කටයුතු
 6. ලේඛනාගාරය පවත්වාගෙන යාම
 7. සියළුම ආදායම් ගිණුම් ගත කිරීම
 8. නිලධාරින්ගේ වැටුප් සැකසීම
 9. ණය නිකුත් කිරීම හා අය කර ගැනීම
 10. විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු සැපයීම
 11. මුල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම
 12. වර්ෂයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම

සැලසුම් අංශය

දැක්ම

කොට්ඨාසයේ සංවර්ධන අවශ්‍යතාවන් හඳුනාගනිමින්, ආයතන සම්බන්ධීකරණය තුලින්  සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරමින් ජනතාවගේ ජන දිවිය නංවාලීමට උදව් වීම. 

ප්‍රධාන කාර්යයන්
 1. ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන, විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන හා පළාත් සභා සංවර්ධන සැලැස්ම යටතේ ප්‍රාදේශයේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ව්‍යාපෘති හඳුනාගැනීම , අනුමත කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරිම
 2. ප්‍රදේශයේ වෙනත් ආයතන සම්බන්ධ කර ගනිමින් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව , කෘෂිකර්ම කමිටුව ආදී වශයෙන් ප්‍රදේශයේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් අදාළ කමිටු පැවැත්වීම
 3. කොට්ඨාසයේ දත්ත රැස් කිරීම , පවත්වාගෙන යාම සහ වෙනත් ආයතන වෙත තොරතුරු ලබා දීම
 4. මෙහෙයුම් මැදිරිය සකස් කිරීම

ඉඩම් අංශය

දැක්ම

මහජන තෘප්තිය උපරිම වන අයුරින් ඉඩම් රාජකාරි ඉටු කිරිමේ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රමුඛයා බවට පත්වීම

ප්‍රධාන කාර්යයන්
 1. ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටතේ කටයුතු කිරීම
 2. රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත යටතේ කටයුතු කිරීම
 3. ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනත යටතේ කටයුතු කිරීම
 4. රජයේ ඉඩම් සන්තකය ආපසු ලබා ගැනීමේ පනත යටතේ කටයුතු කිරීම
 5. ඉඩම් ප්‍රදාන විශේෂ විධිවිධාන පනත යටතේ කටයුතු කිරීම
 6. රජයේ ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග පැවැත්වෙන අවස්ථා වල ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙනුවෙන් ලෙනි සිටිමින් අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කිරීම
 7. රජයේ ආයතන වලට ඉඩම් පැවරීම
 8. ගල්, වැලි පස් බොරළු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම


රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

දැක්ම

සේවාලාභියාට අවම කාලයක් තුළ උපරිම සේවාවක් ලබාදීම

ප්‍රධාන කාර්යයන්
 1. උප්පැන්න, විවාහ, මරණ සහතික නිකුත් කිරීම
 2. විවාහ ලියාපදිංචි කිරීම
 3. ප්‍රකාශ පත්‍ර මත කටයුතු කිරීම
 4. ග්‍රාමීය රෙජිස්ට්‍රාර්වරුන්ගේ වැඩ අධීක්ෂණය

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

දැක්ම

විශ්‍රාමිකයින්ගේ යහපැවැත්ම නැංවීම හා තහවුරු කිරීම වෙනුවෙන් සක්‍රීය දායකත්වය ලබාදීම

ප්‍රධාන කාර්යයන්
 1. මාසික විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවිම් සඳහා පරිගණක දත්ත පද්ධති තුල අදාළ යාවත්කාලීන කිරීම් සිදු කිරීම
 2. වැන්දඹු අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් හා ආබාධිත පුද්ගලයින් අධීක්ෂණය හා විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත නිර්දේශ ලබාදීම
 3. විශ්‍රාමිකයන් සඳහා නිදහස් දුම්රිය බලපත්‍ර ලබාදීම

සමාජ සේවා අංශය

දැක්ම

කොට්ඨාශයේ අඩු ආදායම්ලාභි අවාසිසහගත   වැඩිහිටි,  ආබාධිත, කාන්තා ඝමයින් අවද්‍රනම් සහගත ප්‍රජාවගේ ජීවන තත්ත්වය නගා සිටුවීම ඔවුන් සවිබල ගැන්වීම සමාජගත කිරීම ජාතික සංවර්ධිත ප්‍රවාහයට දායක කර ගැනීම


ප්‍රධාන කාර්යයන්  
 1. අඩු ආදායම්ලාභී වැඩිහිටි, ආබාධිත අවාසිසහගත පවුල් සදහා සේවා සැපයීම. ඔවුන්ගේ ජිවන මට්ටම පවත්වා ගෙන යාමට අවශ්‍ය සහාය ලබාදීම
 2. ආබාධිත පුද්ගලයන් ස්වශක්තියෙන් නැගී සිටීම සදහා ස්වයං රැකියා ආධාර ලබාදීම නිවාස ආධාර හා උපදේශන සේවා ලබාදීම
 3. මත්ද්‍රව්‍ය හා විවිධ අපචාර අවම කිරිම සදහා වැඩසටහන් සම්පාදනය
 4. ළමුන්ගේ හිමිකම් තහවුරු කිරීමට කටයුතු කිරීම
 5. සියළුම ළමුන් සුරක්ෂිත පවුල් පරිසරයක් තුල සංවර්ධනය වීමට සැලැස්වීම
 6. සියලු කාන්තාවන් සමාජ, ආර්ථික, දේශපාලන හා සංස්කෘතික වශයෙන් සංවර්ධනය කිරීම සහ බලගැන්වීම
 7. සුරක්ෂිත සංක්‍රමනයක් සදහා මාර්ගෝපදේශනය සහ පවුල් සුභසාධන තහවුරු කිරීම

 

News & Events

01
ඔක්2018

කොට්ඨාස දින රැස්විම

කොට්ඨාස  දින රැස්වීම  2018  දෙසැම්බර් මස 18 ...

11
ජූලි2018

ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම

ප්‍රාදේශීය  කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම  2018  දෙසැම්බර් මස...

Scroll To Top