අනු අංකය

සේවාව

සපුරාලිය යුතු  අවශ්‍යතා

උපරිම කාලය

01

පදිංචි සහතික නිකුත් කිරීම

 • ජාතික හැඳුනුම්පත

විනාඩි 05

02

වටිනාකම් සහතික නිකුත් කිරීම

 • සම්පුර්ණ කරන ලද අයඳුම්පත
 • ග්‍රාම නිලධාරි සහතික කරන ලද ඔප්පු පිටපක
 • මසක් තුල ලබාගත් පත්ඉරු
 • ග්‍රාම නිලධාරි වාර්තාව

පැය  01

03

ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

 • වාහනයේ ලියාපදිංචි සහතිකය
 • රක්ෂණ සහතිකය
 • දුම් වාර්තාව
 • පරණ ආදායම් බලපත්‍රය
 • බස් හා ලොර් සඳහා යෝග්‍යතා සහතිකය

විනාඩි 05

04

ආදායම් සහතික නිකුත් කිරිම

 • ග්‍රාම නිලධාරි සහතික කළ ඉල්ලුම්පත

විනාඩි 15

05

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අයඳුම්පත්  නිකුත් කිරීම

 • ජාතික හැඳුනුම්පත

විනාඩි  03

06

උප්පැන්න/මරණ/ විවාහ සහකිත නිකුත් කිරිම

 • සම්පුර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම් පත්‍රය

විනාඩි 10

07

උප්පැන්න/මරණ/ විවාහ සහකිත සංශෝධනය කිරිම

 • ඉල්ලීම් ලිපිය
 • ග්‍රාම නිලධාරි වාර්තාව
 • දිවුරුම් ප්‍රකාශය
 • ලිඛිත සාක්ෂි  03 ක්

පැය 01

08

විවාහයක් ලියාපදිංචි කිරිම

 • විවාහ දැන්විම
 • සාක්ෂි  02 ක්
 • ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ උප්පැන්න සහතිකය

විනාඩි 30

09

තක්සේරු සහතිකයක් නිකුත් කිරිම

 • සම්පුර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම් පත්‍රය
 • අදාළ ආයතනයේ ඉල්ලීම් ලිපිය
 • ග්‍රාම නිලධාරි නිර්දේශ සහිත ඔප්පුව හා පත්ඉරු

විනාඩි  30

10

ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීම

 • සම්පුර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම් පත්‍රය
 • ග්‍රාම නිලධාරි සහතික කළ ඔප්පු පිටපත
 • ග්‍රාම නිලධාරි සහතික කළ ජාතික හැඳුනුම්පතේ පිටපත
 • ඔප්පුව තමාට අයත් නොවන්නේ නම් ග්‍රාම නිලධාරි සහතික කළ අයිතිකරුගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරිමේ ලිපිය

සති  02

11

විදුලි ඉල්ලීම් නිර්දේශ කිරීම

 • ග්‍රාම නිලධාරි නිර්දේශ සහිත ඉල්ලුම්පත

විනාඩි 02

12

විදුලි විරෝධතා වලට විසඳුම් ලබාදීම

 • විදුලි විරෝධතා කැඳවිම් ලිපිය
 • ග්‍රාම නිලධාරි සහතික කළ ඔප්පු පිටපත

සති  04

13

සතුන් ප්‍රවාහනය කිරීමට බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

 • පශු වෛද්‍ය නිර්දේශ සහිත ආකෘති පත්‍රය

විනාඩි 30

14

මත්පැන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

 • නිර්දේශ සහිත නිශ්කර්ෂණ බලපත්‍රය

විනාඩි  45

15

දැව හෙලීම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

 • ඉල්ලීම් ලිපිය
 • අදාළ නිර්දේශ සහිත ඉල්ලුම් පත්‍රය
 • ග්‍රාම නිලධාරි සහතික කළ ඔප්පු පිටපත හා පත්ඉරු

සති  05

16

දැව ප්‍රවාහන බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

 • අදාළ නිර්දේශ සහිත ඉල්ලුම් පත්‍රය
 • දැව ලයිස්තුව
 • කොස් නම් හෙලීම් බලපත්‍රය
 • මිලදී ගත්තේ නම් මිලදී ගැනීමේ කුවිතාන්සිය
 • ඔප්පු පිටපත හා පත්ඉරු

සති  02

17

තොරතුරු පනත යටතේ තොරතුරු ලබා ගැනීම

 • සම්පුර්ණ කරන ලද අයඳුම්පත්‍ර
 • පිටු 04ට වැඩි නම් මුදල් ගෙවු කුවිතාන්සිය

සති  02

18

එක් දින සේවය යටතේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අයඳුම්පත්  නිර්දේශ කර පු.ලි.කොමසාරිස් වෙත යැවීම

 • අදාළ නිර්දේශ සහිත අයඳුම්පත

විනාඩි 10

19

සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය යටතේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අයඳුම්පත්  නිර්දේශ කර පු.ලි.කොමසාරිස් වෙත යැවීම

 • අදාළ නිර්දේශ සහිත අයඳුම්පත

දින 03

20

අනුමත වු පසු භුක්ති විදින ඉඩම් සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

 • ඉඩම් කච්චේරි අවසන් නාම ලේඛනය
 • පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස්ගේ අනුමැතිය ලද ලිපිය
 • ඉ.කො. 144 ආකෘතිය
 • ලෙජර් පිටුව

දින 01

21

ඉඩම් දීමනා පත්‍ර මත ණය මුදල් ලබා ගැනීමට උකසට තැබීමට අවසර දීම

 • ඉල්ලීම් ලිපිය
 • ග්‍රාම නිලධාරි සහතික කළ ඔප්පු පිටපත හා පත්ඉරු
 • බැංකුවෙන් ලබාදෙන ලිපිය

විනාඩි 30

22

ගල් වැලි  බස් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

 • නිර්දේශ සහිත අයඳුම්පත
 • ග්‍රාම නිලධාරි සහතික කළ ඔප්පු පිටපත
 • ගොඩනැගිල්ලේ සැලැස්ම

දින 03

23

රජයේ ඉඩම් සදහා වාර්ෂික බදු බලපත්‍ර නිකුත් කිරිම

 • ඉල්ලීම් ලිපිය
 • බදු ලේඛනයට නම ඇතුලත් කිරිමේ ක්ෂේත්‍ර පරික්ෂණ වාර්තාව (ප්‍ර.ලේ. අනුමත කරන ලද)
 • බදු මුදල් ගෙවන ලද රිසිට් පත

දින 02

24

අනියම් සහනාධාර නිර්දේශ කිරීම

 • ඉල්ලීම් ලිපිය
 • ග්‍රාම නිලධාරි සහතික කළ ඔප්පු පිටපත
 • සමාජ සේවා නිලධාරි නිර්දේශ සහිත අයඳුම්පත

දින 05

25

මහජන ආධාර අනුමත කිරිම

 • ඉල්ලිම් ලිපිය
 • වෛද්‍ය සහතිකය(ආබාධිත/රෝගී අයෙකු නම්)
 • සමාජ සේවා නිලධාරි නිර්දේශ සහිත අයඳුම්පත

දින  04

26

වැඩිහිටි හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම

 • අයඳුම්පත
 • උප්පැන්න සහතිකය

දින 03

27

වැඩිහිටි ජිවනාධාර ගෙවිම් (ප්‍රතිපාදන ඇත්නම්)

 • ග්‍රාම නිලධාරි නිර්දේශ සහිත අයඳුම්පත

දින 05

28

පෝෂණ මුද්දර නිකුති කිරීම

 • නිර්දේශ සහිත ආකෘති පත්‍රය
 • නිර්දේශ සහිත ගර්භනී සටහන් පත

විනාඩි  15

29

සමාජ සංවර්ධන පදනමෙන් ගෙවන සහනාධාර

 • ඉල්ලිම් ලිපිය
 • නිර්දේශ සහිත අයඳුම්පත
 • සමෘද්ධිලාභියෙක්ද නැද්ද යන වග තහවුරු කිරිම
 • ශීෂ්‍යාධාර නම් අධ්‍යාපන සුදුසුකම්

දින  04

30

ස්වේචිඡා සංවිධාන ලියාපදිංචිය

 • සියළුම ලේඛන සමඟ අදාළ නිර්දේශ සහිත ඉල්ලුම් පත්‍රය

දින 05

31

විදේශ ගතවන කාන්තාවන්ගේ පවුල් පසුබිම වාර්තා නිර්දේශ කිරීම

 • පවුල් පසුබිම් ආකෘති පත්‍රය
 • ග්‍රාම නිලධාරි  නිර්දේශ සහිත පදිංචි සහතිකය
 • විදේශ ගමන් බලපත්‍රෙය් පිටපතක්
 • විවාහක නම් විවාහ සහතිකයේ පිටපතක්
 • දරුවන් සිටිනම් උප්පැන්න සහතිකයේ පිටපත්

සති  02

32

විශ්‍රාමිකයන් සඳහා නිදහස් දුම්රිය බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

 • අදාළ නිර්දේශ සහිත ආකෘති පත්‍රය
 • ජාතික හැඳුනුම්පත
 • ගමන් විස්තරය

විනාඩි 30

33

විශ්‍රාමිකයින් සදහා වැටුප් වාර්තා නිකුත් කිරීම

 • ඉල්ලිමි ලිපිය

විනාඩි 15

34

සමෘද්ධි සමාජ ආරක්ෂණ ගෙවිම් (ප්‍රතිලාභ ඇත්නම්)

 • සාක්ෂි ලේඛන සහිත ඉල්ලුම් පත
 • ප්‍රතිලාභියෙකු නොවේ නම් බලය පැවැරු ලිපිය

දින 03

35

අනිවාර්ය ඉතිරිකිරිමේ මුදල් නිදහස් කිරීමට අනුමැතිය දීම

 • අදාළ නිර්දේශ සහිත ඉල්ලුම්පත්‍රය
 • සිද්ධියට අදාළ තහවුරු කිරිමේ ලිපිය

දින 01

 

News & Events

01
ඔක්2018

කොට්ඨාස දින රැස්විම

කොට්ඨාස  දින රැස්වීම 2018  නොවැම්බර් මස 13 ...

11
ජූලි2018

ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම

ප්‍රාදේශීය  කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම  2018  නොවැම්බර් මස...

Scroll To Top