අනු අංකය

සේවාව

සපුරාලිය යුතු  අවශ්‍යතා

උපරිම කාලය

01

පදිංචි සහතික නිකුත් කිරීම

 • ජාතික හැඳුනුම්පත

විනාඩි 05

02

වටිනාකම් සහතික නිකුත් කිරීම

 • සම්පුර්ණ කරන ලද අයඳුම්පත
 • ග්‍රාම නිලධාරි සහතික කරන ලද ඔප්පු පිටපක
 • මසක් තුල ලබාගත් පත්ඉරු
 • ග්‍රාම නිලධාරි වාර්තාව

පැය  01

03

ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

 • වාහනයේ ලියාපදිංචි සහතිකය
 • රක්ෂණ සහතිකය
 • දුම් වාර්තාව
 • පරණ ආදායම් බලපත්‍රය
 • බස් හා ලොර් සඳහා යෝග්‍යතා සහතිකය

විනාඩි 05

04

ආදායම් සහතික නිකුත් කිරිම

 • ග්‍රාම නිලධාරි සහතික කළ ඉල්ලුම්පත

විනාඩි 15

05

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අයඳුම්පත්  නිකුත් කිරීම

 • ජාතික හැඳුනුම්පත

විනාඩි  03

06

උප්පැන්න/මරණ/ විවාහ සහකිත නිකුත් කිරිම

 • සම්පුර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම් පත්‍රය

විනාඩි 10

07

උප්පැන්න/මරණ/ විවාහ සහකිත සංශෝධනය කිරිම

 • ඉල්ලීම් ලිපිය
 • ග්‍රාම නිලධාරි වාර්තාව
 • දිවුරුම් ප්‍රකාශය
 • ලිඛිත සාක්ෂි  03 ක්

පැය 01

08

විවාහයක් ලියාපදිංචි කිරිම

 • විවාහ දැන්විම
 • සාක්ෂි  02 ක්
 • ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ උප්පැන්න සහතිකය

විනාඩි 30

09

තක්සේරු සහතිකයක් නිකුත් කිරිම

 • සම්පුර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම් පත්‍රය
 • අදාළ ආයතනයේ ඉල්ලීම් ලිපිය
 • ග්‍රාම නිලධාරි නිර්දේශ සහිත ඔප්පුව හා පත්ඉරු

විනාඩි  30

10

ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීම

 • සම්පුර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම් පත්‍රය
 • ග්‍රාම නිලධාරි සහතික කළ ඔප්පු පිටපත
 • ග්‍රාම නිලධාරි සහතික කළ ජාතික හැඳුනුම්පතේ පිටපත
 • ඔප්පුව තමාට අයත් නොවන්නේ නම් ග්‍රාම නිලධාරි සහතික කළ අයිතිකරුගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරිමේ ලිපිය

සති  02

11

විදුලි ඉල්ලීම් නිර්දේශ කිරීම

 • ග්‍රාම නිලධාරි නිර්දේශ සහිත ඉල්ලුම්පත

විනාඩි 02

12

විදුලි විරෝධතා වලට විසඳුම් ලබාදීම

 • විදුලි විරෝධතා කැඳවිම් ලිපිය
 • ග්‍රාම නිලධාරි සහතික කළ ඔප්පු පිටපත

සති  04

13

සතුන් ප්‍රවාහනය කිරීමට බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

 • පශු වෛද්‍ය නිර්දේශ සහිත ආකෘති පත්‍රය

විනාඩි 30

14

මත්පැන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

 • නිර්දේශ සහිත නිශ්කර්ෂණ බලපත්‍රය

විනාඩි  45

15

දැව හෙලීම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

 • ඉල්ලීම් ලිපිය
 • අදාළ නිර්දේශ සහිත ඉල්ලුම් පත්‍රය
 • ග්‍රාම නිලධාරි සහතික කළ ඔප්පු පිටපත හා පත්ඉරු

සති  05

16

දැව ප්‍රවාහන බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

 • අදාළ නිර්දේශ සහිත ඉල්ලුම් පත්‍රය
 • දැව ලයිස්තුව
 • කොස් නම් හෙලීම් බලපත්‍රය
 • මිලදී ගත්තේ නම් මිලදී ගැනීමේ කුවිතාන්සිය
 • ඔප්පු පිටපත හා පත්ඉරු

සති  02

17

තොරතුරු පනත යටතේ තොරතුරු ලබා ගැනීම

 • සම්පුර්ණ කරන ලද අයඳුම්පත්‍ර
 • පිටු 04ට වැඩි නම් මුදල් ගෙවු කුවිතාන්සිය

සති  02

18

එක් දින සේවය යටතේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අයඳුම්පත්  නිර්දේශ කර පු.ලි.කොමසාරිස් වෙත යැවීම

 • අදාළ නිර්දේශ සහිත අයඳුම්පත

විනාඩි 10

19

සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය යටතේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අයඳුම්පත්  නිර්දේශ කර පු.ලි.කොමසාරිස් වෙත යැවීම

 • අදාළ නිර්දේශ සහිත අයඳුම්පත

දින 03

20

අනුමත වු පසු භුක්ති විදින ඉඩම් සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

 • ඉඩම් කච්චේරි අවසන් නාම ලේඛනය
 • පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස්ගේ අනුමැතිය ලද ලිපිය
 • ඉ.කො. 144 ආකෘතිය
 • ලෙජර් පිටුව

දින 01

21

ඉඩම් දීමනා පත්‍ර මත ණය මුදල් ලබා ගැනීමට උකසට තැබීමට අවසර දීම

 • ඉල්ලීම් ලිපිය
 • ග්‍රාම නිලධාරි සහතික කළ ඔප්පු පිටපත හා පත්ඉරු
 • බැංකුවෙන් ලබාදෙන ලිපිය

විනාඩි 30

22

ගල් වැලි  බස් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

 • නිර්දේශ සහිත අයඳුම්පත
 • ග්‍රාම නිලධාරි සහතික කළ ඔප්පු පිටපත
 • ගොඩනැගිල්ලේ සැලැස්ම

දින 03

23

රජයේ ඉඩම් සදහා වාර්ෂික බදු බලපත්‍ර නිකුත් කිරිම

 • ඉල්ලීම් ලිපිය
 • බදු ලේඛනයට නම ඇතුලත් කිරිමේ ක්ෂේත්‍ර පරික්ෂණ වාර්තාව (ප්‍ර.ලේ. අනුමත කරන ලද)
 • බදු මුදල් ගෙවන ලද රිසිට් පත

දින 02

24

අනියම් සහනාධාර නිර්දේශ කිරීම

 • ඉල්ලීම් ලිපිය
 • ග්‍රාම නිලධාරි සහතික කළ ඔප්පු පිටපත
 • සමාජ සේවා නිලධාරි නිර්දේශ සහිත අයඳුම්පත

දින 05

25

මහජන ආධාර අනුමත කිරිම

 • ඉල්ලිම් ලිපිය
 • වෛද්‍ය සහතිකය(ආබාධිත/රෝගී අයෙකු නම්)
 • සමාජ සේවා නිලධාරි නිර්දේශ සහිත අයඳුම්පත

දින  04

26

වැඩිහිටි හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම

 • අයඳුම්පත
 • උප්පැන්න සහතිකය

දින 03

27

වැඩිහිටි ජිවනාධාර ගෙවිම් (ප්‍රතිපාදන ඇත්නම්)

 • ග්‍රාම නිලධාරි නිර්දේශ සහිත අයඳුම්පත

දින 05

28

පෝෂණ මුද්දර නිකුති කිරීම

 • නිර්දේශ සහිත ආකෘති පත්‍රය
 • නිර්දේශ සහිත ගර්භනී සටහන් පත

විනාඩි  15

29

සමාජ සංවර්ධන පදනමෙන් ගෙවන සහනාධාර

 • ඉල්ලිම් ලිපිය
 • නිර්දේශ සහිත අයඳුම්පත
 • සමෘද්ධිලාභියෙක්ද නැද්ද යන වග තහවුරු කිරිම
 • ශීෂ්‍යාධාර නම් අධ්‍යාපන සුදුසුකම්

දින  04

30

ස්වේචිඡා සංවිධාන ලියාපදිංචිය

 • සියළුම ලේඛන සමඟ අදාළ නිර්දේශ සහිත ඉල්ලුම් පත්‍රය

දින 05

31

විදේශ ගතවන කාන්තාවන්ගේ පවුල් පසුබිම වාර්තා නිර්දේශ කිරීම

 • පවුල් පසුබිම් ආකෘති පත්‍රය
 • ග්‍රාම නිලධාරි  නිර්දේශ සහිත පදිංචි සහතිකය
 • විදේශ ගමන් බලපත්‍රෙය් පිටපතක්
 • විවාහක නම් විවාහ සහතිකයේ පිටපතක්
 • දරුවන් සිටිනම් උප්පැන්න සහතිකයේ පිටපත්

සති  02

32

විශ්‍රාමිකයන් සඳහා නිදහස් දුම්රිය බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

 • අදාළ නිර්දේශ සහිත ආකෘති පත්‍රය
 • ජාතික හැඳුනුම්පත
 • ගමන් විස්තරය

විනාඩි 30

33

විශ්‍රාමිකයින් සදහා වැටුප් වාර්තා නිකුත් කිරීම

 • ඉල්ලිමි ලිපිය

විනාඩි 15

34

සමෘද්ධි සමාජ ආරක්ෂණ ගෙවිම් (ප්‍රතිලාභ ඇත්නම්)

 • සාක්ෂි ලේඛන සහිත ඉල්ලුම් පත
 • ප්‍රතිලාභියෙකු නොවේ නම් බලය පැවැරු ලිපිය

දින 03

35

අනිවාර්ය ඉතිරිකිරිමේ මුදල් නිදහස් කිරීමට අනුමැතිය දීම

 • අදාළ නිර්දේශ සහිත ඉල්ලුම්පත්‍රය
 • සිද්ධියට අදාළ තහවුරු කිරිමේ ලිපිය

දින 01

 

News & Events

15
අගෝ2018
මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යංශයේ මුල් ළමාවිය...

11
ජූලි2018

ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම

ප්‍රාදේශීය  කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම 2018  අගෝස්තු මස...

Scroll To Top