අනු අංකය

පොලිස් ස්ථානය

දුරකථන අංකය

01

ඉමදුව

091-3090222

02

බද්දේගම

091-2292222

03

වදුරඹ

091-2292292

04

පෝද්දල

091-2292322

05

තෙලිකඩ

091-2292323

06

නාගොඩ

091-2296422

07

හික්කඩුව

091-2277222

08

අම්බලන්ගොඩ

091-2258222

09

යක්කලමුල්ල

091-2286022

10

රත්ගම

091-2267222

11

උඩුගම

091-2285022

12

අක්මීමණ

091-2234223

13

නෙළුව

091-2237519

14

හිනිදුම

091-2238475

15

ගාල්ල

091-2222222

16

වරාය පොලිසිය -ගාල්ල

091-2234122

17

හබරාදුව

091-2283344

18

අහංගම

091-2283222

News & Events

01
ඔක්2018

කොට්ඨාස දින රැස්විම

කොට්ඨාස  දින රැස්වීම  2018  දෙසැම්බර් මස 18 ...

11
ජූලි2018

ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම

ප්‍රාදේශීය  කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම  2018  දෙසැම්බර් මස...

Scroll To Top