සංවර්ධන යෝජනා

153-දොරපේ

 • අමුකොටුයාය සිට අංක 02 අමුවත්ත දක්වා නවත් ඇල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම (අක්කර 200ක් පමණ)
 • කෝවිල වත්ත ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • කනත්තවත්ත පාර තාර දැමීම
 • අමුකොටුයාය නවත් පැති බැම්ම ඉදි කිරීම

  

153ඒ - දඬුවන

 • බැදිපිට පාසල් මාවතේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිට් කිරීම
 • රත්නපාල මහතාගේ නිවස අසල බෝක්කුව ඉදි කිරීම
 • දඩුවන පුවක්ගහදෙනිය කන්ද පාර ආරම්භක කොටස හා අවසන් කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • කබරගල දඩුවන බටපියස්ස කන්ද පාර සෝදාපාළුව වැලැක්වීම සඳහා කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම
 • දඩුවන කරන්කැටිය වල හාරා නවත ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

 

 

153 බී - රංගොඩ

 • පත්තිනිගෙවත්ත වෙන්දේසි ඉඩමේ ප්‍ර වේශ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • රංගොඩ ගල්වල වත්ත අතුරු මාර්ගය තාර යොදා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම හා කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම
 • අඟුළුගහ රංගොඩ දඩුවන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • තොටකුඹුර වත්ත අධිෂ්ඨාන මාවත ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම

153සි - වැලිකොන්ද

 • ගල්කැටිය පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • දෙල්ගහවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • බෝගහගොඩ සිට චීනතොට යාය හරහා ගල්කැටියවෙල දක්වා වැටී ඇති වාන් ඇලේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • පාලුවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • පුවක්වත්ත පාරේ සිට ඇලවේල්ල දක්වා කෘෂි පාර සකස් කිරීම
 • දොරපෙ අංක 2 අමුණෙන් පහළ කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

153 ඩී - කබරගල

 • ඉත්තෑගල්ගොඩ බෝධිරාජ මාවත කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම
 • උපාලි මහතාගේ නිවස අසල සිට ගල්පොත්ත කන්ද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • කබරගල ශ්‍රී හේමානන්ද මාවත පාර 150M ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • ගුණානන්ද මාවතේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම
 • කබරගල වසම සඳහා සේවා පියසක් ඉදි කිරීම

154 - අඟුලුගහ

 • අඟුළුගහ පැලපොල් කොරටුව පුවක් කැටිය කෘෂි මාවත ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම
 • සර්වෝදය කන්ද මාර්ගය සඳහා එක් පසක කොන්ක්‍රීට් කාණු පද්ධතියක් සකස් කිරීම
 • අඟුළුගහ සර්වෝදය කන්ද ප්‍ර දේශයට ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම
 • අඟුළුගහ ගොඩේවත්ත පරගහදෙනිය මාර්ගය තාර යොදා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

154 ඒ - හටංගල

 • හටංගල සුසාන භූමිය සංවර්ධනය කිරීම
 • ප්‍රජා ශාලාව සඳහා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා දීම
 • හටංගල විලේවත්ත ප්‍රධාන මාර්ගයේ ජයන්ති මියගේ නිවස අසල සිට50 m බෝගහගොඩ දෙසට 50m කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • කරුණාසිරි මහතාගේ නිවස අසල සිට බීරිගෙදෙනිය පාර කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම
 • හටංගල ප්‍රජා ශාලාවේ පෙර පාසලක් ආරම්භ කිරීම

154 බී - පොල්හේන

 • පොල්හේන කැම්බල් පාර්ක් මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම
 • පොල්හේන දික්කුඹුර ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට බටකැටිය දක්වා මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම
 • පොල්හේන කුන්දුප්ප කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • සල්ගහ ගාව අසලින් ඇති මා වී කුඹුරට පාර කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම
 • ප්‍රී විලේජ් පාර්ක් ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම හා කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම

154 සී - පැලවත්ත

 • වේරගම පෝදිගෙවත්ත පැලවත්ත අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • පැලවත්ත සිට පොල්හේන මාර්ගයේ පහලවත්ත කොටසේ තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • ගැමිසල අසලින් ආරම්භ වන කුන්දුප්ප කන්ද මාර්ගය තාර යොදා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • ඔකන්ද ඇලේ හල්පාව කොටසේ පැති බැම්ම සකස් කිරීම හා ඇල සංවර්ධනය කිරීම
 • ගල්දොල ඇල පැතිබැමි යොදා සංවර්ධනය කිරීම

154 ඩී - බැදිපිට

 • දහය කණුව සමඟි මාවත කන්ද වත්ත ගොඩ දක්වා පාර කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම
 • ගුණවතී මහත්මියගේ නිවස අසල කොන්තපෙන වත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම
 • සිරිවර්ධනාරාම විහාර මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • කොන්තපෙන හන්දියෙන් මුත්තයිවෙල පාර කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම
 • ගම්ඉම සිට කොන්තපෙන යායේ පහළ කොටස දෙල්ගහලියදද් දක්වා ඇල වේල්ල හා පිටවාන සකස් කිරීම

165 - දික්කුඹුර

 • කොටිගලවත්ත (4 අදියර) මැද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • කොටිගලවත්ත කොටිගල ගේට්ටුව අසලින් වම්අත පැත්ත දෙවන අතුරු පාර කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම
 • ශ්‍රමදාන මාවත තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • දික්කුඹුර යායේ නවත් වේල්ල කෘෂි මාර්ගයක් ලෙස සකස් කිරීම
 • දික්කුඹුර වැලිවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම

165 ඒ - ඉඳුරන්නාවිල

 • කතළුවගෙදර ඇනිකට් අසලින් ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • පෙරට්ටුකඩේ මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • රෙදි කඩේ ළඟින් හැරුණු පසු හතරමන්හංදිය සිට කොටිගල දෙසට ජෝන්ගෙහේන මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • ඉඳුරන්නවිල විරාජ් ස්ටෝර්ස් අසලින් මැදගේට්ටුව පාර තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • බටකැටිය බිබුලට යන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම

165 බී - පණුගල්ගොඩ

 • පණුගල්ගොඩ කිරිලකැටිය වෙල්යාය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • පණුගල්ගොඩ දෙවන අදියර පළමු හරස් පාර කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම
 • පණුගල්ගොඩ ග්‍රීන්සිටි පාර කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම
 • පණුගල්ගොඩ පාසල ඉදිරිපිට කේ.ජී.දයානන්ද මහතාගේ නිවස අසල සිට පොලොන්හේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම
 • කේ.ජී.දයාවසන්ත මහතාගේ කඩය අසල සිට හොරගහහේන ශ්‍රමදාන මාවත සම්බන්ධ වන මාර්ගය තාර යොදා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

166 - තිත්තගල්ල නැ.

 • බරණිගෙවත්ත පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම
 • තිත්තගල්ල නැගෙනහිර කනත්තවත්ත හරහා දිවෙන උස්වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම
 • කල්ලියවල හරහා වන අතුරු ඇල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • කහඳ කන්ද යායේ කහඳ කන්ද ඇල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • වී මෝල ඉදිරිපිට පන්නලවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම

166 ඒ - තිත්තගල්ල බ.

 • බණ්ඩාරනායක මාවත ආරම්භක කොටස තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • බටදොඹගවත්ත අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • ලක්ෂ්මන්ද සිල්වා මාවත තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • දොඹගොඩවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • කරුවල බැද්ද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම

166 බී - අටානිකිත

 • අපේ ගම ප්‍රෙව්ශ මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • ඉඳුනිල්පුර හා හැම්ටන් ගම මායිමේ ඇල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • සිංගප්පූරුගම ප්‍ර වේශ මාර්ගයේ අවසන් කොටස සංවර්ධනය කිරීම
 • ආයෝජනගම 5 වන පටුමග කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම
 • ආරච්චිහේන අජිත් හාඩ්වෙයාර් අසලින් ඇතුල් පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම

166 ඩී - අම්පාවිල

 • තිත්තගල්ල හෝමගොඩමුල්ල මාර්ගයේ (පෝර කඩේ අසලින්) ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • අම්පාවිල හේනගෙදර මාවත ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • අම්පාවිල නේත්‍රා බියුටි සැලුන් අසලින් ඇති (දෙල්ගවත්ත) අම්පාවිල අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • උග්ගල්වල හෝමගොඩමුල්ල හරහා මාවැල්ල පාසල දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • කම්බිකොරටුව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

167 - කහඳ

 • කහඳ ගල්ලන්දෙනිය මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම
 • දෙවල කඩේ වත්ත අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • දෙබඩපිටිය අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම
 • වැලිතුඩුව වත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • පිටිවල ඇල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

167 ඒ - කහඳ අතිරේක

 • පන්සල අසල සිට ගල්වංගොඩ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • පන්සල්ගොඩැල්ල මාර්ගය අවසන් කොටසේ නිවාස ව්‍යාපෘතිය මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • දෙල්ගහවත්ත පිලුන්නවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • එගොඩහ කොරටුවවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • කහඳ පුවක්වත්ත මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම

168 - හොරදුගොඩ

 • කොට්ටවගොඩ ගොඩමගහේන පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • පරගහවැටිය මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (ඇල්ගිරිය වත්තේ සිට ඉදිරියට)
 • වැල්ලන්වෙල බුහරගොඩ මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • ඊරිය ගහ ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • වැල්ලන්වෙල මුලේවල ඇළ ගඟ දක්වා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

169 - කොදගොඩ දකුණ

 • නිමල් ශාන්ත මාවතේ කෘෂිකාර්මික අතුරු මාර්ග බෝක්කුව සහිතව සංවර්ධනය කිරීම
 • නිමල්ශාන්ත මාවතේ අවසාන කොටස පැති බැමි සහිතව කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • අහංගම මාකුඹුර මාර්ගයේ ගනේගොඩ පන්සල අසලින් ආරම්භ වී පුස්සවත්ත දක්වා දිවෙන මාර්ගයේ පුස්සවත්ත බෝක්කුව ඉදි කිරීම
 • මාරගහහේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • ගල්කොරටුව මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම

169 ඒ - හෙට්ටිගොඩ

 • මාරඹ සමඟි මාවත අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • හෙට්ටිගොඩ ප්‍රජා ශාලාව සඳහා ප්‍ර වේශ මාර්ගය ඉදි කිරීම
 • වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය අසලින් ඇති තනිප්පෙරුවත්ත මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • බරස්සිගෙවත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • ඉඳුරුපොත මාර්ගය පැති බැම්ම සහ ඉහළගොඩ යාය ඇළ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

170 - අන්දුගොඩ

 • විසල් උයන මැද පාර කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම ( ලීලාරත්න මහතාගේ නිවස අසල සිට අජිත් මහතාගේ නිවස දක්වා)
 • ගම්පිලවත්ත මාස්හේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම
 • පැලවත්ත කඩේ ළඟ සිට උඩට වලව්වත්ත පාර ඉතිරි මැද කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • උඩුමුල්ලවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම
 • අන්දුගොඩ පන්සල ඉදිරිපිට නවත් වේල්ල නවතා ඇති ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට සකස් කිරීම

170 ඒ - ඇල්ලලගොඩ

 • ඇල්ලලගොඩ දංගමුව මාර්ගයේ ඉතිරි  කොටස කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම
 • දංගරගොඩවත්ත පාර මිරිස්සේ  ගෙදර ළඟ සිට තාර යොදා සංවර්ධනය කිරීම
 • දංගමුව වත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම
 • ඇල්ලලගොඩ නාරංපැලගොඩවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම
 • උඩුමුල්ල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම

171 - මලල්ගොඩපිටිය

 • මාලිගාතැන්න පාර මලල්ගොඩපිටිය මායිම දක්වා කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම
 • අන්දුගොඩ පාරේ සිට  හෙට්ටිගමගොඩ හරහා අහංගම ප්‍රධාන පාර දක්වා ඇති පාර තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම
 • මලල්ගොඩපිටිය බෝගවත්තගොඩ යාය නවත් වේල්ල සකස් කිරීම
 • පළතුරු උයන මාලිගාතැන්න හරස් පාර කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම
 • මලල්ගොඩපිටිය හෙට්ටිගමගොඩ ප්‍ර දේශයට පානීය ජලය ලබාදීම

171 ඒ - කෝදගොඩ නැ.

 • මිග්ගමුගොඩ සිට දිවෙලගොඩ පන්සල මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • දෙල්ගහතොට හන්දියේ සිට අද්දරවැල්ලාන දක්වා මාර්ගය තාර දැමීම
 • හිරිදුගොඩ ප්‍රජා ශාලාව අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම

171 බී - කලුගලගොඩ.

 • ගලදෙනිකන්ද ප්‍ර දේශයට පානීය ජල යෝජනා ක්‍රමයක් ලබා දීම
 • උඩහේන හරහා ඉමදුව මාර්ගය පැති බැම්ම ඉදි කිරීම
 • කළුගලගොඩ කුඹුරු යායේ කළුගලගොඩ යාය ඇල ඇනිකට් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • අළුත්ගෙදර පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම

172 - ඉමදුව

 • පැලෑමුල්ල වත්ත City of life ඉඩමට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • නිවාස 20 මාර්ගයේ අවසන් කොටස කන්ද ප්‍ර දේශය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම
 • නිවිසිටි පෙර පාසලට උඩ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම
 • බටේගොඩ කන්ද ග්‍රා.නි. කාර්යාලය අසලින් කන්දට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම
 • සද්ධාතිස්ස මාවත හල්ලියද්ද වේල්ලේ පැති බැම්ම සකස් කිරීම

172 ඒ - ඉමදුව අතිරේක

 • පුවක්වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම
 • ජය මාවත අතුරු මාර්ගය පැති බැමි සකස් කිරීම
 • අක්කර 10 හොරමඩුල්ල කන්ද පාර (ගම්මායිම් පාර ) කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම
 • ඉමදුව පාසල් මාවතේ ඉතිරි අඩි 35ක් කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • සද්ධාතිස්ස මාවත හා ජය මාවත සම්බන්ධ වන ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම

173 - පරගොඩ

 • විශාකා නිවසේ සිට පැලෑන කන්ද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • මැඩිල්ල කන්ද සිට වතවන කිරිදඩුප දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • මීගහකුඹුර මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • ශ්‍රී ගුණරතන ක.වි. අසල සිට ගොන්නපෙ දක්වා මාර්ගයේ විදුහල අසල බෝක්කුව අළුත්වැඩියා කිරීම
 • අක්කර 10 උඩදෙනිය කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම

173 ඒ - දීගොඩ

 • දීගොඩ යටවලවත්ත පාර දීගොඩ කොටස තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම
 • දීගොඩ උඩහේන පාර තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම
 • උඩහේන කොටසට පානීය ජල ව්‍යාපෘතියක් ලබා දීම
 • දීගොඩ ගැල්ලන්ගොඩවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම
 • වෑමුල්ල පාර කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම
 • දීගොඩ දිවෙල්හේන කළුගලවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම

173 බී - දීගොඩ අතිරේක

 • යටවලත්ත මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම
 • හල්ගස්මුල්ල කන්ද පාර තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • දීගොඩ රතින්දෙනිය මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම
 • කිතුල්ප කන්ද කන්ද පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම
 • හල්ගස්මුල්ල කන්ද ප්‍රෙද්ශයට පානීය ජලය ලබා ගැනීම සඳහා ජල ටැංකියක් ලබා ගැනීම

173 සී - වතවන

 • සන්සිටි උයන ප්‍රජා ශාලාව පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • කටුඉඹුල් ගොඩවත්ත හරහා යන ශාන්ත මයාගේ නිවස අසල සිට වතවන වසමට අයත් කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • සිංගර් කඩේ අසල සිට මගෝකන්ද දෙසට විතානගෙදර පාර පැති බැම්ම සහිතව කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • ගල්ගහනවිල බුදු පිළිමය අසලින් ඇති මාර්ගයේ කඳු බෑවුම අඩුකර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • කිරිදඩුප මගෝකන්ද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම

 

174 - කෝඹළ

 • පෙලන්ගහ ළඟ සිට නීරිවැල්ල දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • හලවිල  පාරේ සිට පිලිකන්නදෙනිය මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • කෝඹල හලවිල හීන්පන්දෙනිය කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • කෝඹල පරගොඩ මාර්ගයේ හොරමඩුල්ල කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • ඉමදුව ගල්මුල්ල හරහා කෝඹල මාර්ගය

174 ඒ - මායකඩුව

 • මායකඩුව තැපැල් කාර්යාලය අසලින් කොස්ගහදෙනිය මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • ඇත්තෑව මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • මගහෙනවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • මා ගොඩ හේන සිට මිදැල්ල දොල අසල ඇනිකට් එකක් දැමීම
 • ප්‍රජා ශාලාව ප්‍රෙව්ශ මාර්ගය හා ප්‍රජා ශාලාව සංවර්ධනය කිරීම

174 බී - පුස්වැල්කඩ

 • ප්‍රජා ශාලාව අළුත්වැඩියා කිරීම
 • අක්කර හතර පාර කන්ද ප්‍රජා ජල යෝජනා ක්‍රමය
 • අක්කර 4 පාර සිට කළුපහන කන්ද හිරිකැටිය හරහා සංවර්ධනය කිරීම
 • තල් අත්ත සිට ගම්ඉම දක්වා නවත් ඇල ශුද්ධ කිරීම හා ඇනිකට් සකස් කිරීම

174 සී - ඉහළ කෝඹල

 • නීරිවැල්ල කන්ද මාර්ගය කොන්‍ක්‍රීට් කිරීම
 • අගුරුමැලහේන එරැන්වැල්ල කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • 11 හවුල මගෝකන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (ආරම්භක කොටස සිට)
 • ග්‍රාම ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට පැති බැම්ම ඉදි කිරීම
 • සිංගර් කඩේ සිට ගල්පොත්ත දක්වා ප්‍රධාන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම

174 ඩී - පි‍ටුවලහේන

 • සියඹලගහ සිට ට්‍රාන්ස්පෝමරය දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම
 • ප්‍රජා ශාලාව ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම හා වැසිකිලි පහසුකම් ලබා ගැනීම
 • වාඩියකන්ද ප්‍රෙද්ශයට පානීය ජල ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම
 • ප්‍රජා ශාලාව අසල අගුරුවල පාලම ඉදිකිරීම
 • ප්‍රජා ශාලාව අසල සිට වාඩියකන්ද දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම

175 - හවුපේ

 • චන්ද්‍රා මියගේ නිවස අසල සිට විලේගොඩ කන්දට යන මාර්ගයේ 100 m කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • සමඟි මාවත ඇතුල් පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • දළුග්ගල ශ්‍රී මහින්දාරාම විහාරස්ථානයට යන ප්‍රෙව්ශ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • ඇත්තලහේන රවුම් පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • හව්පෙ ඉහළ වත්ත දියදෝත ජල සමිතිය සඳහා අළුතින් ළිඳක් ඉදි කිරීම

175 ඒ - මාවැල්ල

 • මාවැල්ල යායේ කුඹුස්සල සිට පොල්ගස් කොරටුව දක්වා කෘෂි මාවත සකස් කිරීම
 • හව්පෙ තල්ගස්වත්ත මාර්ගයේ බතලවත්ත මායිමේ ඇති පිටවාන සහිත කානු පද්ධතිය සකස් කිරීම
 • ගල්ගොඩ හන්දියේ සිට ගොඩඋඩ පාරේ ගල්ගොඩ හන්දියේ සිට ඉහළට මාවැල්ල වසමට අයත් සීමාවේ 700 m පැති කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම
 • මාවැල්ල පුවක්වත්ත සිට ජයතිස්ස රාළහාමිගේ නිවස අසල සිට දීගොඩ අතිරේක මායිම දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම

175 බී - හවුපේ උතුර

 • පැඟිරිහේන තියඹරහේන පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • පාසල් පටුමගේ කනත්තට යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • පාසල් පටුමග මාර්ගයේ සිට පැඟිරිහේන පන්සල දක්වා පාරේ දැනට කොන්ක්‍රීට් කර නවතා ඇති තැන සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • තියඹරහේන ප්‍රජා ජල යෝජනා ක්‍රමයක් ආරම්භ කිරීම

175 සී - ගොඩඋඩ මණ්ඩිය

 • හව්පේ යායේ කහඳ දක්වා දිවෙන ප්‍රධාන ඇල මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • හව්පෙ රැකවුල්ල සිට කහඳ දක්වා කෘෂි මාවතේ ගොඩඋඩ කොටසේ ඉතිරි කොටස පස් දමා සංවර්ධනය කිරීම
 • ගොඩඋඩ සිට මාරගහවත්ත හරහා ගෝනතිප්පල පාරේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිට් කිරීම
 • හිරුවිමන මාර්ග පද්ධතිය කොන්ක්‍රීට් කිරීම

175 ඩී - ඉහළ මාවැල්ල

 • පැලවත්ත තලගහවත්ත හික්ගහවත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස  කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • ඉහළ මාවැල්ල ප්‍රජා ශාලාවට විදුලි පහසුකම්  හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයීම
 • මාවැල්ල පාසල ඉදිරියේ ඇති පරගහවත්ත පාරෙහි කඳු බෑවුම කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • හිරකඩ සිට පොල්ගස් හතර වත්ත දක්වා මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • දිද්දෙනිකන්ද ප්‍ර දේශයට ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතියක් ඉදි කිරීම
 • ගුණ සමුදා මාවතේ නලුවනගෙවත්ත සිට ඉදිරියට තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

 

News & Events

01
ඔක්2018

කොට්ඨාස දින රැස්විම

කොට්ඨාස  දින රැස්වීම  2018  දෙසැම්බර් මස 18 ...

11
ජූලි2018

ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම

ප්‍රාදේශීය  කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම  2018  දෙසැම්බර් මස...

Scroll To Top