ජී.ජී. ලක්ෂ්මී කාන්ති  මෙනවිය

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

කාර්යාලය  : 091-2286259

ජංගම      :  071-8565005

E - mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

....................................................................................................................................................................................................................................................

එන්.වී.එස්. සුලෝචනා මිය

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

කාර්යාලය  : 091-2286406

ජංගම      : 077-5553325

E-mail    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

....................................................................................................................................................................................................................................................

එම්.කේ.පී.රුක්මණි මිය

ගණකාධිකාරී

කාර්යාලය  : 091-2286621

ජංගම      : 077-2854525

E -mail   : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

....................................................................................................................................................................................................................................................

ජී.එල්.එච්.ආර්. ජයසීලි මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම් )

කාර්යාලය    : 091-5626281

ජංගම        : 071-8394130

E - mail    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

....................................................................................................................................................................................................................................................

සී.ඩී.මදනායක මයා

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි

කාර්යාලය    : 091- 4944867

ජංගම        : 071-3370292

E - mail    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

News & Events

28
අගෝ2017
ධනාත්මක ආකල්ප හා යහපාලනය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

ධනාත්මක ආකල්ප හා යහපාලනය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

2018/04/06  දින  ධනාත්මක ආකල්ප හා යහපාලනය පිළිබඳ...

28
අගෝ2017
ඉඩම් කළමණාකරනය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

ඉඩම් කළමණාකරනය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

 දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම මත...

Scroll To Top