ජී.ජී. ලක්ෂ්මී කාන්ති  මෙනවිය

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

කාර්යාලය       : 091-2286259

ජංගම             :  071-8565005

විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

....................................................................................................................................................................................................................................................

එන්.වී.එස්. සුලෝචනා මිය

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

කාර්යාලය        : 091-2286406

ජංගම              : 077-5553325

විද්‍යුත් ලිපිනය  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

....................................................................................................................................................................................................................................................

එම්.කේ.පී.රුක්මණි මිය

ගණකාධිකාරී

කාර්යාලය       : 091-2286621

ජංගම             : 077-2854525

විද්‍යුත් ලිපිනය : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

....................................................................................................................................................................................................................................................

ජී.එල්.එච්.ආර්. ජයසීලි මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම් )

කාර්යාලය        : 091-5626281

ජංගම              : 071-8394130

විද්‍යුත් ලිපිනය  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

....................................................................................................................................................................................................................................................

එන්.ඒ. නාමලී මල්කාන්ති මිය

පරිපාලන නිලධාරි  (රා.ඉ.)

කාර්යාල           :  091- 4944867

ජංගම               :  071-6474765

විද්‍යුත් ලිපිනය :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

....................................................................................................................................................................................................................................................

සී.ඩී.මදනායක මයා

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි

කාර්යාලය       : 091- 4944867

ජංගම             : 071-3370292

විද්‍යුත් ලිපිනය  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

News & Events

01
ඔක්2018

කොට්ඨාස දින රැස්විම

කොට්ඨාස  දින රැස්වීම  2018  දෙසැම්බර් මස 18 ...

11
ජූලි2018

ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම

ප්‍රාදේශීය  කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම  2018  දෙසැම්බර් මස...

Scroll To Top