අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

15
අගෝ2018
මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යංශයේ මුල් ළමාවිය...

11
ජූලි2018

ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම

ප්‍රාදේශීය  කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම 2018  අගෝස්තු මස...

06
ජූලි2018

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධිකරණ කමිටු රැස්වීම

ප්‍රාදේශීය  සම්බන්ධිකරණ කමිටු රැස්වීම  2018/08/13  දින ප.ව....

Scroll To Top